Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantareFinantari nerambursabileFondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare

Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare

Comisia Europeană, prin Direcţia Generală Afaceri Interne şi Migraţie, a deschis cererea de propuneri de proiecte 2015 a Fondului pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

Obiectiv general:

Obiectivele fondului au fost stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European ṣi al Consiliului. Obiectivul general al programului este de a contribui la gestionarea eficientă a fluxurilor de migraţie și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune privind azilul, a protecției subsidiare și a protecției temporare, precum și a politicii comune în domeniul imigrației, respectând, în acelaşi timp pe deplin drepturile şi principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Obiective specifice:

Fondul contribuie la următoarele obiective specifice comune:
 • consolidarea şi dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe;
 • sprijinirea migraţiei legale către statele membre, în conformitate cu necesitățile economice și sociale ale acestora, precum necesitățile pieței forţei de muncă, salvgardând în acelaşi timp integritatea sistemelor de imigraţie ale statelor membre, precum şi promovarea integrării efective a resortisanţilor din ţări terţe;
 • consolidarea unor strategii de returnare echitabile și eficace în statele membre, care să contribuie la combaterea imigraţiei ilegale, cu accent pe sustenabilitatea returnării şi pe readmisia efectivă în ţările de origine şi tranzit;
 • consolidarea solidarității şi a repartizării responsabilității între statele membre, în special faţă de cele mai afectate de fluxurile de migraţie şi azil, inclusiv prin cooperare la nivel practic.

Prezenta cerere are 2 priorităţi:
 1. integrarea accelerată a migranţilor femei,
 2. facilitarea accesului la ocupare şi integrarea accelerată la locul de muncă.

Buget total estimat: 5.250.000 €; 90% cofinanţare

Beneficiari eligibili: autorităṭi publice, entităţi private nonprofit, organizaṭii internaṭionale; pentru prioritatea 2 pot participa ca partener ṣi entităṭi private orientate către profit, dar participarea lor se va face pe baze nonprofit.

Eligibilitate - ţări/regiuni: statele membre ale UE participante la fond (excepṭie face Danemarca)

Data limită pentru depunerea propunerilor: 29 februarie 2016 (orele 12.00 la Bruxelles)

Informații suplimentare:
 • startul acṭiunilor: ultimul trimestru al anului 2016;
 • aplicaṭiile trebuie să fie depuse în sistemul electronic PRIAMOS;
 • aplicaṭiile pot fi depuse în oricare limbă oficială a UE, se preferă engleza pentru accelerarea evaluării;
 • perioada de implementare nu trebuie să depăṣească 24 de luni;
 • consorṭiul trebuie format din cel puṭin 4 parteneri din 4 state membre ale UE participante la fond;
 • întrebările către Comisie trebuie adresate până cel mai târziu 12 februarie a.c.

Textul cererii: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/calls/2015/inte/docs/cfp_2015_amif_inte_final_en.pdf

Documente conexe cererii:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/calls/2015/inte/index_en.htm

Instituție responsabilă:

Comisia Europeană
Direcṭia generală Afaceri Interne ṣi Migraṭie

Adresă de contact pentru detalii ṣi întrebări: HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europa.eu

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi la: Serviciul Promovare a Proiectelor – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, tel. 0262 211 947, e-mail: spp-ddip@maramures.ro.