Sunteți aici: ActivitateAmenajarea teritoriului si urbanismActe necesare în vederea obţinerii avizului arhitectului-șef pentru documentația de amenajarea teritoriului și urbanism de tip PATJ, PATZ, PUG, PUZ, PUD

Acte necesare în vederea obţinerii avizului arhitectului-șef pentru documentația de amenajarea teritoriului și urbanism de tip PATJ, PATZ, PUG, PUZ, PUD

În vederea obţinerii avizului arhitectului-șef pentru documentația de amenajarea teritoriului și urbanism de tip PATJ, PATZ, PUG, PUZ, PUD sunt necesare următoarele acte:

 

  • Cerere tip

 

  • Certificat de Urbanism (copie)

 

  • Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau constructii: extras de carte funciară de informare actualizat la zi ( în original sau copie legalizata), care să confere solicitantului drept de execuţie în conformitate cu Ord. 839/2009

 

  • Plan topografic/cadastral cu zona de studiu, actualizat la zi în concordanţă cu actul de proprietate, vizat de O.C.P.I. – Maramureş

 

  • Dovada achitării taxei de aviz stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean

 

  • Raportul informării şi consultării publicului întocmit de administraţia publică responsabilă cu aprobarea planului de urbanism

 

  • Prezentarea documentaţiei de urbanism în format digital (*.pdf si *.shp/ *.dxf/ *.dwg) si format analogic (2 exemplare), la scara adecvată, în funcţie de tipul documentaţiei, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul naţional de referinta Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsuratori la teren, cu respectarea şi integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, puse la dispoziţie de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară

 

  • Toate avizele, acordurile şi studiile prevazute de reglementările în vigoare, în vederea aprobării.