Sunteți aici: ActivitateAmenajarea teritoriului si urbanismDocumentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare

Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare

La documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii - pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa - se utilizează formularul-model F.8 („Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare”) din ORDINUL nr. 839/ 12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Formularul-model F.8   se obține de la emitent - va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 

 • Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa - se utilizează formularul-model F.8 din ORDINUL nr. 839/ 12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare <<CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare>> obţinut de la emitent - va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:
   • certificatul de urbanism, în copie;
   • dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
   • documentaţia tehnică (D.T)., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
   • avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
   • studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbansim, în condiţiile legii, un exemplar.

 

 • În conformitate cu prevederile legii, documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, elaborată în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate, potrivit legii, are aceeaşi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este considerată completă dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare - inclusiv anexa - (se utilizează formularul-model F.8 <<CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare>> obţinut de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform documentaţiei tehnice - D.T.A.D. cuprinde aceleaşi documente menţionate la alin. (1), adaptate scopului, precum şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).

 

 • La depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se vor avea în vedere următoarele:
   • în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea 50/1991,republicată, odată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită, de regulă, şi autorizarea organizării executării lucrărilor. În această situaţie, solicitantul are obligaţia de a prezenta, pe lângă documentaţia tehnică  pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (D.T.A.C.), documentaţia tehnică pentru organizarea executarii lucrărilor (D.T.O.E.) - piese scrise şi desenate -, întocmită în baza prevederilor anexei nr. 1 la legea menționată, împreună cu avizele specifice aferente (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate şi altele asemenea, după caz), în două exemplare;
   • în situaţia în care, prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexează documentaţiei, inclusiv avizele/aprobările obţinute pentru acestea (în două exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.

 

Documentaţia tehnică (D.T.) pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 9 din Legea 50/1991,republicata şi după vizarea spre neschimbare, se dezvoltă în proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autorităţii pentru protecţia mediului competente, precum şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.Documentaţia tehnică ( D.T.) pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:

 • autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.;
 • autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D.;
 • autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.

 


Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice ( D.T.) pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii,va cuprinde piesele scrise si desenate, conform Anexei nr. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii,republicată,cu modificarile și completarile ulterioare.