Sunteți aici: ActivitateAmenajarea teritoriului si urbanismTaxe certificat de urbanism şi autorizaţie de construire/desfiinţare 2013

Taxe certificat de urbanism şi autorizaţie de construire/desfiinţare 2013

1.TAXE PENTRU CERTIFICATE DE URBANISM 2013 

 

 

ANEXĂ. Modicări  la Hotărârea nr. 151 din 24.10.2012 – 16.01.2013 

m2

MEDIU RURAL

LEI

MEDIU URBAN

LEI

Până la 150

2,50

5,00

151 - 250

3,00

6,00

251 - 500

4,00

8,00

501 - 750

5,00

10,00

751 – 1.000

6,00

12,00

peste 1.000

50% din: 14,00+0,01 lei pentru fiecare m2 peste 1.000 m2

14,00+0,01 lei pentru fiecare m2 peste 1.000 m2

 

Taxa pentru avizul structurilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean, avizul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului: 13 lei.

 

 

 

 

2.TAXE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 2013

 

Taxele pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se stabilesc de către personalul de specialitate din cadrul administraţiei publice emitente, pe baza reglementărilor legale în vigoare, şi se comunică solicitantului la prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare. Solicitantul are obligaţia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei documentele de plată a taxelor, comunicate anterior de emitent. Dovada achitării taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plată ¾ care se  înregistrează şi în formular la poziţia nr.7.  

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote, campinguri, este egală cu 2 % din valoarea autorizată a lucrării sau a construcţiei. 

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 7 lei pentru fiecare metru pătrat ocupat de construcţie.

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire. Atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice solicitante datorează o taxă reprezentând 1%din valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizației, în conformitate cu proiectul prezentat, în condițiile Legii nr.50/1991, republicată,  valoare care include instalațiile aferente.

 

NOTĂ. Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora este cea evidenţiată la cap.4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcap. 4.1. - Construcţii şi instalaţii, în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborată cu prevederile pct.138 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier va avea ca bază de calcul cap.5 ¾ Alte cheltuieli, subcap. 5.1 - Organizare de şantier, pct.5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.28/2008.

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfiinţării parţiale, cuantumul taxei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.

 

Taxa pentru prelungirea autorizaţiilor de construire, este de 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţiei iniţiale.

 

Taxa pentru avizarea a autorizaţiei de construire de către structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean este de 13 lei.

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire conform art.269 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal nu se datorează pentru:

  • lăcaş de cult sau construcţie anexă 
  • dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului 
  • lucrările de interes public judeţean sau local 
  • beneficiarii care sunt instituţii publice 
  • autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

 

Taxe pentru formularele tipizate care se pun la dispoziţia solicitanţilor de autorizaţii de construire: 

a) formulare CERERE pentru autorizaţia de construire/desfiinţare …........... ................................................................2 lei; 

b) formulare COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor, încheierea executării lucrărilor și panou ...............2 lei.