Sunteți aici: ActivitateAmenajarea teritoriului si urbanism

Documentul necesar emiterii certificatului de urbanism este Cererea-tip (formularul-model F.1  - „Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism"), completat corect și însoțit de actele prevăzute. [...]

Certificatul de urbanism este documentul  prin care autorităţile care au competenţă de emitere îi informează pe cei interesați de aspecte legate de lucrarea vizată [...] 

Fără autorizaţie de construire se pot executa următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor [...]

Cu respectarea autorizației de construire şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor se pot executa construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură [...]

Se pot obține emite autorizații de construire fără documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate  pentru următoarele tipuri de lucrări: de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a volumetriei acestora  [...]

Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.