Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 222 din 23.02.2017

Dispoziţia nr. 222 din 23.02.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 28 februarie 2017, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean;
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2017;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de Atribuire a Contractului de Delegare prin concesiune a Serviciului de Salubrizare a județului Maramureș pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului lunar pentru un agent de securitate la Serviciul judeţean de Pază Maramureş;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport 2014-2019 prin reducerea numărului de curse, modificarea graficului de circulație și reducerea capacității de transport;
 7. Proiect de hotărâre privind completarea Caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr.42/2016 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Maramureș în domeniul drumurilor județene, nr.2625/2011;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, faza SF, în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020 aprobați prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 224 din 11 noiembrie 2016;
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor care reprezintă Județului Maramureș în cadrul Comitetului Comun de Monitorizare pentru Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020;
 10. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru actualizare date imobil Drum judeţean DJ 184, tronson 2-3 Şişeşti;
 11. Proiect de hotărâre privind însuşirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cuprins în C.F. nr. 112859 Baia Mare, Nr. cad. 112859, situat în Baia Mare, str. Progresului, nr. 27A;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul de boli infecţioase şi psihiatrie Baia Mare;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare;
 14. Proiect de hotărâre privind menţinerea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti în judeţul Maramureş;
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”;
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Maramureş la evenimentele naţionale şi internaţionale de promovare turistică pentru anul 2017;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 182B, sector Coaș (int. DJ 182C) – Remeți pe Someș (int. DN 108E) Tronsonul: Șomcuta Mare (int. DN 1C) - Remeți pe Someș (int. DJ 108E)”, faza SF;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ182B, sector Baia Mare (int. strada Europa) – Satu Nou de Jos – Cătălina – Săcălășeni – Coaș (int. DJ182C)”, faza SF;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ186, sector Vadu Izei (DN18) – Oncești – Nănești – Bârsana – (DJ185)”, faza SF;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ186 sector Bârsana (DJ185) – Strâmtura – Rozavlea – Șieu – Bogdan Vodă – Dragomirești – Săliștea de Sus – Săcel (DN 17C)”, faza SF;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării bunurilor rezultate din proiectul „Măsuri de management privind creșterea gradului de informare și conștientizare din parcul Național Munții Rodnei”, SMIS-CSNR 16819 către Administrația Parcului National Munții Rodnei;
 23. Evaluarea activităţii şi a rezultatelor obţinute de Inspectoratul de Poliţie al judeţului Maramureş în anul 2016.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 23 februarie 2017
Nr. 222