Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 31 din 20.01.2017

Dispoziţia nr. 31 din 20.01.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 27 ianuarie 2017, ora 11.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al Secțiunii de dezvoltare pe anul 2016;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între C.E.C. Bank S.A. şi Judeţul Maramureş;
 4. Proiect de hotărâre de validare a Dispoziţiei nr. 630/28.12.2016;
 5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2016;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Centrul de Echitație în Comuna Recea, Județul Maramureş”, faza Studiu de Fezabilitate;
 7. Proiect de hotărâre privind de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 141/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ,,Drumuri şi Poduri“ S.A. Maramureș;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 11. Punct de vedere cu privire la plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 11.088/28.12.2016 formulată de U.A.T. Comuna Moisei, prin primar, prin care solicită revocarea Hotărârilor Consiliului judeţean Maramureş nr. 210/ 27.10.2016 şi 243/28.11.2016;
 12. Punct de vedere cu privire la plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 74/9.01.2017 formulată de U.A.T Oraşul Târgu Lăpuş prin primar, prin care solicită revocarea Hotărârilor Consiliului judeţean nr. 209/ 27.10.2016 şi 247/28.11.2016;
 13. Punct de vedere cu privire la plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 10.846/15.12.2016 formulată de Primarul Comunei Fărcaşa, prin care contestă legalitatea Hotărârii Consiliului judeţean nr. 242/28.11.2016, solicitând reexaminarea şi revocarea acesteia;
 14. Raport cu privire la implementarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 15. Raport privind accesul la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016;
 16. Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pentru anul 2016.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 20 ianuarie 2017
Nr. 31