Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 392 din 16.03.2017

Dispoziţia nr. 392 din 16.03.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2) şi 3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 17 martie 2017, ora 11,00 având următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării spre finanțare a proiectului „MaraQuality” în cadrul programului Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte CP4/2017, Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei având ca obiect asigurarea funcţionalităţii şi sustenabilităţii obiectivelor realizate şi a activităţilor programate în cadrul proiectului cu finanţare europeană „Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conștientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei”;
  3. Proiect de hotărâre pentru admiterea cu obiecţii a recepţiei la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Centrul de Vizitare Prislop” realizat în cadrul proiectului cu finanţare europeană „Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conștientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei”;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Reabilitare DJ187, Leordina (DN 18) – Ruscova – Repedea – Poienile de Sub Munte)”, faza SF.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 16 martie 2017
Nr. 392