Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 398 din 24.03.2017

Dispoziţia nr. 398 din 24.03.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 31 martie 2017, ora 11.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen prin demisie a mandatului domnului Ciocan Mircea şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen prin demisie a mandatului domnului Drulea Cosmin Ion şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 3. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen prin demisie a mandatului domnului Tomoiagă Gheorghe Bogdan şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
 5. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017;
 7. Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale pe anul 2017;
 8. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 15/2017 pentru aprobarea Documentația de Atribuire a Contractului de Delegare prin concesiune a Serviciului de Salubrizare a județului Maramureș pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor;
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor supleanţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor supleanţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 11. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiei de selecţie pentru Consiliul de administraţie la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional” Baia Mare;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor ce se plătesc de Consiliul judeţean pentru diferite structuri asociative în care judeţul Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2017;
 13. Proiect de hotărâre de completare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 53/ 21 martie 2012 privind aprobarea normelor financiare referitoare la utilizarea sumelor alocate de Consiliul judeţean prin contracte de susţinere financiară a activităţilor sportive;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Institutul Cultural Român şi Consiliul Judeţean Maramureş pentru sărbătorirea Centenarului Marii Unirii;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.


PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 24 martie 2017
Nr. 398