Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 437 din 21.04.2017

Dispoziţia nr. 437 din 21.04.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 27 aprilie 2017, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 2.000 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017 pentru activitatea „Servicii recreative şi sportive”;
 5. Proiect de hotărâre de aprobare a Ghidului solicitantului – Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului – Programul judeţean pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes general - domeniul sport;
 7. Proiect de hotărâre privind Ghidului solicitantului – Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineret;
 8. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 33/ 2014 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureş în baza O.G. nr. 82/ 2001;
 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii R.A. „Aeroportul International” Baia Mare în R.A. „Aeroportului International Maramureş”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Casei Corpului Didactic Maramureş a unui imobil din domeniul public al judeţului Maramureş, situat în Baia Mare, str. Petöfi Şandor, nr. 12 – 14;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a transmiterii acestuia din domeniul public al Oraşului Şomcuta Mare;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Maramureş a unui spaţiu din domeniul public al judeţului Maramureş;
 13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, str. Crişan nr. 6,ap. 2, identificat cu nr. cadastral/ nr. topo 434/1/1, 434/1/2-2, înscris în CF nr. vechi 9359/ 2 parte integrantă din monumentul istoric Claustrul Mănăstirii Minoriţilor, azi internat şcolar, situat în P-ţa Libertăţii nr. 6, str. Crişan nr. 2 având cod LMI MM-II-a-A-04451;
 14. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş, situate în Baia Mare, B-dul Unirii nr. 13;
 15. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare pentru proiectul „InvestNV - Oportunităţi europene pentru Regiunea de Nord -Vest”;
 16. Proiect de hotărâre privind întocmirea „Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice” pe reţeaua de drumuri judeţene pe anul 2017;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 18. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 138/ 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean în Consiliul de Administraţie al Spitalului judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 19. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 153/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Maramureș la acțiuni şi evenimente din domeniul relațiilor internaționale în anul 2017;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Maramureş aprobat prin Hotărârea nr. 165/2015.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 21 aprilie 2017
Nr. 437