Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 459 din 10.05.2017

Dispoziţia nr. 459 din 10.05.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2) şi 3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 11 mai 2017, ora 12,00 având următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017;
  2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie a ofertelor culturale pentru finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017;
  3. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a Autorității Contractante Judeţul Maramureş şi a Consiliului Judeţean Maramureș, în litigiul având ca obiect revendicarea privind costuri suplimentare şi daune cumulate, formulată de S.C. Kasdum GF S.R.L în baza Contractului de proiectare şi execuție lucrări nr. 4988/10.06.2015, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş” cod SMIS 24129.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 10 mai 2017
Nr. 459