Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 492 din 23 septembrie 2016

Dispoziţia nr. 492 din 23 septembrie 2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 29 septembrie 2016, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare – post mortem, al judeţului Maramureş” scriitorului ELIE WIESEL;
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen prin demisie a mandatului domnului Marinescu Emil şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015 şi a O.U.G. nr.46/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2016;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Realizare rezervor de acumulare apă potabilă şi instalaţii aferente” la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, str. V. Lucaciu nr. 72;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2016;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 a Hotărârii nr. 23/09.03.2016 pentru aprobarea Planului de întreţinere, reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2016;
 8. Proiect de hotărâre de completare a anexei Hotărârii nr. 56/2016 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2016;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Muzeului judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare;
 12. Proiect de hotărâre de modificare a anexei Hotărârii nr. 80/2016 privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş S.A.”;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport 2014-2019 prin reducerea capacităţii de transport;
 16. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru un bun imobil din domeniul public al judeţului Maramureş, situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului nr. 119;
 17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în municipiul Sighetu Marmaţiei, P-ţa Libertăţii, nr.6, scara 1, parter „Casa sec. XIX”, COD LMI – MM-II-m-B-04716, înscris în C.F. Sighetu Marmaţiei nr. 55244-C1-U9, cu o suprafaţă de 39,14 mp, respectiv spaţiul 11/A;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de folosinţă a unor spaţii din domeniul public al judeţului Maramureş;
 19. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent unui tronson de drum judeţean DJ182B și terenul aferent unor poduri şi construcţiile lor de pe drumurile județene: DJ 108D, DJ 193 și DJ 182B.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.


PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 23 septembrie 2016
Nr. 492