Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 526 din 21 octombrie 2016

Dispoziţia nr. 526 din 21 octombrie 2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 27 octombrie 2016, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean de pe lista de supleanţi a Partidului Social Democrat;
 2. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2016;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2017;
 7. Proiect de hotărâre de completare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 140/2011 de instituire a unui sistem de premiere a rezultatelor sportive deosebite obţinute de sportivii legitimaţi la cluburile sportive din Maramureş la Competiţiile naţionale, europene, mondiale şi olimpice;
 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliu Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, str. Crişan, nr. 6, ap. 6, identificat în CF nr. 105129, CF vechi nr. 9359 Baia Mare, nr. topo. 434/1/1, 434/1/2 parte integrantă din monumentul istoric Claustrul Mănăstirii Minoriţilor Baia Mare, azi internat şcolar situat în P-ţa Libertăţii nr. 6, str. Crişan nr. 2 având cod MM-II-a-A-04451;
 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliu Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, str. Crişan, nr. 6, ap. 2, identificat în CF vechi nr. 935/2 Baia Mare, nr. topo. 434/1/1, 434/1/2-2 parte integrantă din monumentul istoric Claustrul Mănăstirii Minoriţilor Baia Mare, azi internat şcolar situat în P-ţa Libertăţii nr. 6, str. Crişan nr. 2 având cod MM-II-a-A-04451;
 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al comunei Fărcașa în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 20 ha;
 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 2406 m.p.;
 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al municipiului Sighetu Marmaţiei în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 15048,52 m.p.;
 13. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al oraşului Tg. Lăpuş în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 4024 m.p.;
 14. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al comunei Moisei în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 6063 m.p.;
 15. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al oraşului Borşa în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 1000 m.p.;
 16. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al oraşului Vişeu de Sus în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 1000 m.p.;
 17. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al oraşului Seini în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 1000 m.p.;
 18. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al oraşului Şomcuta Mare în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 1000 m.p.;
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru R.A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului operativ şi de măsuri privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean în iarna 2016 - 2017;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Alături de tine pentru pasul următor” pentru elevii din judeţul Maramureş;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului prospectiv de promovare şi branding”, anexă la „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020” şi a Logo-ului judeţului Maramureş;
 24. Notă informare privind activitatea Compartimentului Autoritatea de Transport din cadrul Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
 25. Punct de vedere cu privire la plângerea prealabilă formulată de dl. Mircea Man și dl. Bârlea Gheorghe, împotriva Hotărârilor Consiliului județean Maramureș nr. 99/24 iunie 2016, nr. 100/24 iunie 2016, nr. 101/24 iunie 2016 și nr. 102/24 iunie 2016;
 26. Punct de vedere cu privire la plângerea prealabilă formulată de Partidul Național Liberal, filiala Maramureș, împotriva Hotărârilor Consiliului județean Maramureș nr. 99/24 iunie 2016, nr. 100/24 iunie 2016, nr. 101/24 iunie 2016 și nr. 102/24 iunie 2016.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 21 octombrie 2016
Nr. 526