Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 605 din 14.12.2016

Dispoziţia nr. 605 din 14.12.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2) şi 3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 15 decembrie 2016, ora 12,00 având următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015 şi a O.U.G. nr.46/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinere proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2016;
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare;
  4. Proiect de hotărâre de completare a anexei la Hotărârea nr. 56/2016 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2016;
  5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanţilor judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A.
  6. Proiect de hotărâre privind organizarea activităţii de salvare montană în judeţul Maramureş.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 14 decembrie 2016
Nr. 605