Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 742 din 11.08.2017

Dispoziţia nr. 742 din 11.08.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 18 august 2017, ora 11.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului Morar Lucian Ioan Titus şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul lucrări suplimentare „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare la Aeroportul Internaţional Baia Mare”;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017;
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Maramureș”, pe anul 2017;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului ce constituie Coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică: Completare extindere perimetru Aeroport Internațional Maramureș și a listei cuprinzând terenurile ce se expropriază suplimentar, proprietarii sau deținătorii acestora precum și sumele individuale aferente despăgubirilor;
 6. Proiect de hotărâre de modificare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 152/ 2017 privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie la R.A. „Aeroportul Internaţional Maramureş”;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 21/2013 de desemnare a reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei „Agenţia de Management Energetic Maramureş”;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului;
 10. Proiect de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea nr. 67/ 2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017;
 11. Proiect de hotărâre de modificarea anexei Hotărârii nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor terenuri adiacente drumurilor județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 11 august 2017
Nr. 742