Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 141 din 27.06.2017

Hotărârea nr. 141 din 27.06.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri imobile – terenuri, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al comunei Ariniș

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, Hotărârea nr. 32/2017a Consiliului Local al comunei Ariniş şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi ale art. 863 lit. f) din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă includerea în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri imobile – terenuri, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al comunei Ariniș în domeniul public al județului Maramureș.
          Art.2. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Comunei Ariniș;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”şi o neparticipare la vot, în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 141