Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 142 din 27.06.2017

Hotărârea nr. 142 din 27.06.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii unui imobil din domeniul public al judeţului Maramureş aflat în administrarea Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu, adresa nr. 656/2017 a Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. 14, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În baza prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) şi ale art. 123 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă închirierea în condiţiile legii, a unui imobil având datele de identificare cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre, imobil aparținând domeniului public al judeţului Maramureş și aflat în administrarea Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare.
          (2) Imobilul de la alin. (1) poate fi închiriat numai pentru desfășurarea de activități socio-culturale.
          Art.2. Atribuirea și încheierea contractului de închiriere se realizează de către Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare în a cărui administrare se află imobilul respectiv.
          Art.3. Cota parte de 50% din valoarea chiriei va fi virată Consiliului judeţean Maramureş.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice și patrimoniu;
  • Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 142