Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 143 din 27.06.2017

Hotărârea nr. 143 din 27.06.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Stema ROROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor percepute de Şcoala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Adresa nr. 168 din 8 iunie 2017 a directorului Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare, avizele favorabile ale Comisiei învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural şi ale Comisiei pentru buget – finanţe;
          Ţinând cont de prevederile art. 27 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3), lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă taxele ce vor fi practicate în anul școlar 2017 – 2018 la Școala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare, conform anexei care face parte integantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administrație Publică;
  • Școlii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 143