Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 144 din 27.06.2017

Hotărârea nr. 144 din 27.06.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei programelor, proiectelor şi acţiunilor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă din domeniul tineretului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, propunerile comisiei de selectare a solicitărilor de finanţare nerambursabile, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport;
          Pe baza prevederilor Hotărârilor Consiliului judeţean Maramureş nr. 56 din 4 aprilie 2017 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2017 şi nr. 85/ 2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineret;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a) pct. 5 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă lista programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineretului pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: 
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 144