Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 145 din 27.06.2017

Hotărârea nr. 145 din 27.06.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, propunerile comisiei de selectare a solicitărilor de finanţare nerambursabile, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          În baza prevederilor Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea şi completarea O. G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale modificată şi completată prin O.G. nr. 2/2008 şi Ghidul solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 83/27 aprilie 2017 şi Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 66/21 aprilie 2017 privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 1.500 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017 în domeniul „cultură”;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. a), alin. (5) lit. a) pct. 4 şi a art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă lista proiectelor care beneficiază de finanţare nerambursabilă şi sumele alocate fiecărui proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2017 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 66/ 2017 privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 1.500 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017 pentru domeniul „cultură” suma de 30 mii lei s-a prezervat pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă.
          Art.3. Propoziţia a treia din art. 1 lit. a) a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 66/ 2017 se abrogă.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Beneficiarilor finanţărilor nerambursabile.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru, două „abţineri” şi două neparticipări la vot, în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 145