Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 146 din 27.06.2017

Hotărârea nr. 146 din 27.06.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport;
          În baza prevederilor Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, a Ordinului nr. 130/ 2006 a Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 84/ 27 aprilie 2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Programul judeţean pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes general – domeniul sport;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă lista proiectelor care beneficiează de finanţare nerambursabilă şi sumele alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2017, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Beneficiarilor finanţărilor nerambursabile.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru”, două „abţineri”şi o neparticipare la vot, în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 146