Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 148 din 27.06.2017

Hotărârea nr. 148 din 27.06.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acţiune 2017 - 2020 pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog 2013 - 2020

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, Adresa nr. 5164/06.06.2017 a Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al Județului Maramureș şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 461/ 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog și prevederile Hotărârii Consiliului județean Maramureș nr. 89/25 iunie 2014 privind aprobarea Strategiei județene Antidrog 2013-2020 și a Planului de acțiune pe perioada 2013-2016 pentru implementarea acesteia;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Planul de acţiune 2017 – 2020 pentru implementarea Strategiei judeţene Antidrog 2013 - 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”şi un vot „împotrivă” în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 148