Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 151 din 27.06.2017

Hotărârea nr. 151 din 27.06.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului „Centrul transfrontalier de dezvoltare inovare - în domeniul protecției, conservării și valorificării durabile a patrimoniului natural” finanțabil prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de Dezvoltare și Implementare Proiecte şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare solicitările și propunerea de primite din partea Asociației WWF Programul Dunăre Carpați România, filiala Maramureş cu nr. 4/16.05.2017 și 7/29.05.2017;
          În baza prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă promovarea în parteneriat a proiectului „Centrul transfrontalier de dezvoltare inovare - în domeniul protecției, conservării și valorificării durabile a patrimoniului natural” finanțabil prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, partener local fiind Asociației WWF Programul Dunăre Carpați România, filiala Maramureş.
          Art.2. Se aprobă demararea demersurilor administrative de către Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, în vederea pregătirii documentațiilor necesare depunerii proiectului mai sus menționat, inclusiv identificarea potențialilor parteneri transfrontalieri din Ucraina sau a altor actori cheie din județul Maramureș România.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Asociației WWF Programul Dunăre Carpați România, filiala Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 151