Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 152 din 27.06.2017

Hotărârea nr. 152 din 27.06.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind selectarea variantei de logo ce urmează a fi prelucrată pentru finalizarea contractului încheiat pentru elaborarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte şi avizul favorabil al Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. d), art. 97 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă varianta de logo nr. 1 ca variantă ce urmează a fi prelucrată pentru finalizarea contractului încheiat pentru elaborarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020”, atașată prezentei.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”, o „abţinere”şi patru neparticipări la vot, în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 152