Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 154 din 27.06.2017

Hotărârea nr. 154 din 27.06.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de aprobare a Acordului de colaborare între Consiliul judeţean Maramureş, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a judeţului Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare”, în vederea asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire şi competiţionale prin dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale sportive a Clubului Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare”

          Având Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei juridice şi administraţie publică, Adresele nr. 292/ 2017 şi nr. 898/2017 ale Direcţiei judeţene pentru Sport şi Tineret Maramureş, avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină, ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport;
          În baza Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 82/ 2017 privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 2.000 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017 pentru activitatea „Servicii recreative şi sportive”;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5) lit. a), pct. 7, ale alin. (6) lit. a) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Acordul de colaborare între Consiliul judeţean Maramureş, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a judeţului Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret;
  • Clubului Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere ”şi două neparticipări la vot, în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEŢULUI
Dragoş Ioan
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 154