Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 155 din 27.06.2017

Hotărârea nr. 155 din 27.06.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației necesare în vederea selecției membrilor Consiliului de Administrație la R.A. „Aeroportul International Maramureş”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate elaborat de Biroul resurse umane înregistrat cu nr. 316/22.06.2017 prin care se propune aprobarea documentației necesare în vederea selecției membrilor Consiliului de Administrație la R.A. „Aeroportul International Maramureş”dispuse de legislația specifica privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. d) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Scrisoarea de așteptare pentru R.A ,,Aeroportul Internațional Maramureș” conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă Profilul Consiliului de administrație, al candidaților și Matricea Consiliului de administrație al R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă componenta inițială și integrală a Planului de selecție pentru procedura de selecție, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; 
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Direcției economice și patrimoniu;
  • R.A. „Aeroportul International Maramureş”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru”şi patru neparticipări la vot, în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 155