Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 16 din 28.02.2017

Hotărârea nr. 16 din 28.02.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, faza SF, în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020 aprobați prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 224 din 11.11.2016

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul comun al Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte respectiv Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Ghidul solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr.POR/6/6.1/1.Axa prioritară 6, prioritatea de investiţii 6.1, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
          În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. (f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureş, etapa I”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.224 din 11 noiembrie 2016 după cum urmează:
          (1) Se aprobă devizul general din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ108D, sector lim. jud. Sălaj – Ariniş – Rodina – Gârdani (DJ 108A)” în valoare de 46.049,680 mii lei inclusiv TVA conform anexei 1.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (2) Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ108D, sector lim. jud. Sălaj – Ariniş – Rodina – Gârdani (DJ 108A)”, conform anexei 1.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (3) Se aprobă devizul general din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ108A, sector Gârdani – Fărcaşa – Sârbi – Tămaia – Buzeşti –Ardusat (DJ193)” și DJ 193 sector Ardusat (int. DJ 108A) – lim. judeţ Satu Mare” în valoare de 54.068,521 mii lei inclusiv TVA conform anexei 2.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (4) Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ108A, sector Gârdani – Fărcaşa – Sârbi – Tămaia – Buzeşti –Ardusat ( DJ193)” și DJ 193 sector Ardusat (int. DJ 108A) – lim. judeţ Satu Mare”, conform anexei 2.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (5) Se aprobă devizul general din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 182C, DJ 182B – Coaş – Copalnic – Copalnic Mănăştur – Vad – Lăschia – Făureşti – DJ 184 (Şurdeşti)” în valoare de 63.564,489 mii lei inclusiv TVA conform anexei 3.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (6) Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 182C, DJ 182B – Coaş – Copalnic – Copalnic Mănăştur – Vad – Lăschia – Făureşti – DJ 184 (Şurdeşti)” conform anexei 3.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (7) Se aprobă devizul general din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 182B, sector Şomcuta Mare (DN1C) – Coaş (int. DJ 182C)” în valoare de 33.693,233 mii lei inclusiv TVA conform anexei 4.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (8) Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 182B sector Şomcuta Mare (DN1C) – Coaş (int. DJ 182C)” conform anexei 4.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (9) Se aprobă devizul general din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 193 Ardusat (int. DJ 108A) – Colţirea – Hideaga (DN1C)” în valoare de 33.277,089 mii lei inclusiv TVA conform anexei 5.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (10) Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 193 Ardusat (int. DJ 108A) – Colţirea – Hideaga (DN1C)”, conform anexei 5.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă devizul general cumulat din cadrul Studiilor de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureş, etapa I” ce cuprinde drumurile/sectoarele de drumuri judeţene: DJ108D, sector lim. jud. Sălaj – Ariniş – Rodina – Gârdani (DJ 108A); DJ108A, sector Gârdani – Fărcaşa – Sârbi – Tămaia – Buzeşti –Ardusat ( DJ193); DJ 182C, DJ 182B – Coaş – Copalnic – Copalnic Mănăştur – Vad – Lăschia – Făureşti – DJ 184 (Şurdeşti); DJ 193 sector Ardusat (int. DJ 108A) – lim. judeţ Satu Mare; DJ 182B sector Şomcuta Mare (DN1C) – Coaş (int. DJ 182C); DJ 193 Ardusat (int. DJ 108A) – Colţirea – Hideaga (DN1C). Valoarea totală a investiţiei este de 230.653,013 mii lei inclusiv TVA conform anexei 6 parte integrantă din prezenta hotărâre. Descrierea investiţiei este prezentată în anexa 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Consiliul Judeţean Maramureş îşi asumă faptul că la momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul finanţat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în integralitatea sa, asigurându-se conectarea la reţeaua TEN-T.
          Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş,
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 28 februarie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 28 februarie 2017
Nr. 16