Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 17 din 28.02.2017

Hotărârea nr. 17 din 28.02.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea membrilor care reprezintă Județului Maramureș în cadrul Comitetului Comun de Monitorizare pentru Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de Dezvoltare și Implementare Proiecte, Adresa Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava pentru graniţa România Ucraina nr. 277/06.02.2017, avizele favorabile ale Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare prevederile Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 (Joint Operational Programme Romania – Ukraine 2014 – 2020 ) adoptat de Comisia Europeană prin Decizia nr. C (2015) 9143;
          În baza art. 91 alin. (6) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se desemnează ca reprezentanţi ai Judeţului Maramureş în Comitetul Comun de Monitorizare pentru Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, pe toată durata de activitate a acestei structuri, următorii:
  • Răzvan Manța – consilier în cadrul Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte - membru cu drept de vot;
  • Claudia Maria Breban, director executiv al Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte - membru supleant,

          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava pentru granița România - Ucraina;
  • Persoanelor desemnate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” şi cinci neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 28 februarie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 28 februarie 2017
Nr, 17