Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 18 din 28.02.2017

Hotărârea nr. 18 din 28.02.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru actualizare date imobil „Drum județean DJ 184 - Tronson 2-3, Șișești”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, solicitarea nr. 375/2017 a d-lui Andreica Andrei Constantin, adresa GEO PROFESSIONAL SERVICES înregistrată cu nr. 375/2017, documentaţia cadastrală şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În conformitate cu prevederile art.3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit. c) şi f), şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşeşte documentaţia cadastrală pentru imobilul din domeniul public al judeţului Maramureş având următoarele date de identificare: drum județean DJ 184, Tronson 2-3, Șișești, Nr. Cad. 51380, Nr. C.F 51380 - U.A.T. Șișești, suprafaţă de teren de 57172 mp, conform planurilor de amplasament şi delimitare care fac parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 28 februarie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 28 februarie 2017
Nr. 18