Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 185 din 18.08.2017

Hotărârea nr. 185 din 18.08.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 152/ 2017 privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie la R.A. „Aeroportul Internaţional Maramureş”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Biroului resurse umane şi avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
          Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. d) și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.I. La punctul 7 din Componenta inițială a planului de selecție în loc de 8 septembrie 2017, termenul de realizare este 6 septembrie 2017, iar la punctul 17 din Componenta integrală a planului de selecție, selecția finală pe bază de interviu, în loc de 8 septembrie 2017 date este 6 septembrie 2017.
          Art.II. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Direcției economice și patrimoniu;
  • R.A. ,,Aeroportul Internațional Maramureș”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 18 august 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 18 august 2017
Nr. 185