Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 186 din 18.08.2017

Hotărârea nr. 186 din 18.08.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr. 21/2013 de desemnare a reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei „Agenţia de Management Energetic Maramureş”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se modifică art. I din Hotărârea nr. 21/ 2013 prin înlocuirea domnului Petean Sorin Silviu ca reprezentant al Consiliului judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei „Agenţia de Management Energetic Maramureş” cu doamna Moga Liliana Reghina - consilier judeţean.
          Art.II. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Membrilor fondatori ai Asociaţiei „Agenţia de Management Energetic Maramureş”;
  • Reprezentantului desemnat.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru”, o abţinere și două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 18 august 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 18 august 2017
Nr. 186