Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 187 din 18.08.2017

Hotărârea nr. 187 din 18.08.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Maramureș, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Luând în considerare Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 56/04.04.2017 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017 precum şi Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 22 din 19.02.2014 pentru aprobarea Procedurilor de lucru privind stabilirea modului de constituire şi utilizare a Fondului de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului judeţean Maramureş;
          Luând în considerare solicitarea nr.6929 din 26 iulie 2017 a domnului Bota Călin Ioan în calitate de consilier județean;
          În baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş a sumei de 275,35 mii lei pentru diferite acţiuni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcției Juridice şi Administrație Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” și o abţinere la vot în şedinţa ordinară din 18 august 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

PREEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 18 august 2017
Nr. 187