Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 188 din 18.08.2017

Hotărârea nr. 188 din 18.08.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistență socială;
          Văzând prevederile Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 502/ 2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se stabileşte componenţa Comisiei pentru protecţia copilului după cum urmează:

 • Dragoş Ioan – pentru Secretarul judeţului - preşedinte;
 • Coste Mădăras Alina – Director general D.G.A.S.P.C. - vicepreşedinte;
 • Coteţ Maria - medic, D.S.P. Maramureş - membru titular;
 • Borleanu Amalia - medic, D.S.P. Maramureş - membru supleant;
 • Mureşan Claudia - psiholog, Inspectoratul Şcolar jud. MM - membru titular;
 • Buda Cristina - psihopedagog, Insp. Şcolar jud. MM - membru supleant;
 • Morar Ovidiu - Agenţia jud. pt. Plăţi şi Insp. Socială - membru titular;
 • Haidu Marinela Veturia - Agenţia jud. pt. Plăţi şi Insp. Socială - membru supleant;
 • Stegeran Bianca - reprezentant H.H.C. România - membru titular;
 • Cirţ Ileana - reprezentant H.H.C. România - membru supleant;
 • Iaţu Andreea - reprezentant Asoc. Autism Baia Mare - membru titular;
 • Păşcuţă Adela - reprezentant Asoc. Autism Baia Mare - membru supleant.

          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcției Juridice şi Administrație publică;
 • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
 • Membrilor titulari şi supleanţi ai comisiei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 18 august 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI,
Ioan Dragoș - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 18 august 2017
Nr. 188