Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 189 din 18.08.2017

Hotărârea nr. 189 din 18.08.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a anexei la Hotărârea nr. 67/ 2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale Comisiei de învățământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei pentru buget - finanțe;
          Ţinând cont de Adresa nr. 441/ 20.07.2017 a Centrului Cultural Sighetu Marmaţiei prin care solicită modificarea datei de desfăşurare a Festivalului Internaţional de Poezie din luna noiembrie în perioada 27 – 29 septembrie 2017;
          Văzând prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 66/2017 privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2016 în domeniul „cultură”, precum şi ale Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 87/2015 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş şi a criteriilor organizatorice şi valorice care conferă caracterul prioritar al proiectelor;
          În baza prevederilor art. 1, alin. (2), art. 11, alin. (3) din O.G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, modificată şi completată prin O.G. nr. 2/ 2008 şi ale Legii nr. 199/ 2008 pentru aprobarea O.G. nr. 2/ 2008 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 51/ 1998;
          În temeiul art. 91, alin. (5) lit. a) pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. La poziţia nr. 19 din anexă data de desfăşurare a Festivalului Internaţional de Poezie din Sighetu Marmației este 27 – 29 septembrie 2017.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Centrului Cultural Sighetu Marmaţiei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 18 august 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P
Baia Mare, 18 august 2017
Nr. 189