Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 19 din 28.02.2017

Hotărârea nr. 19 din 28.02.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cuprins în CF nr. 112859 Baia Mare, Nr. cad. 112859, situat în Baia Mare, str. Progresului, nr. 27A

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, solicitarea d-lui Breban Pamfil Grigore, Planul de amplasament şi delimitare întocmit de topograf autorizat Iuga Vasile Radu şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată şi Ordinului nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. c) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşeşte planul de amplasament şi delimitare a imobilului cuprins în CF nr. 112859 Baia Mare, Nr. cad. 112859, situat în Baia Mare, str. Progresului, nr. 27A, întocmit de topograf autorizat Iuga Vasile Radu, în vederea repoziţionării limitei imobilului, care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se deleagă domnul Ioan Doru Dăncuș, având funcţia de Vicepreşedinte la Consiliul judeţean Maramureş, în vederea semnării actului notarial de acceptare a repoziţionării limitei imobilului.
          Art.3. Toate cheltuielile legate de întocmirea planului de amplasament și delimitare, actului notarial de acceptare a repoziţionării limitei imobilului și cele percepute de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş vor fi suportate de dl. Breban Pamfil Grigore.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Domnului Breban Pamfil Grigore;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş;
  • Biroului Notarial Public.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 28 februarie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 28 februarie 2017
Nr. 19