Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 190 din 18.08.2017

Hotărârea nr. 190 din 18.08.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificarea anexei Hotărârii nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând Ordinul Prefectului judeţului Maramureş nr. 356/01.08.2017; Ţinând cont de Adresa nr. 3220304/ 2017 a Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş;
          În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, coroborate cu prevederile art. 7 şi 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin H.G. nr. 787/ 2002;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Domnul Ardelean Gavriş se înlocuieşte în componenţa nominală A.T.O.P. cu dl. subprefect Cosma Alexandru, iar domnul Mureşan Ioan Daniel se înlocuieşte cu dl. col. Sîrb Ioan Ioniţă.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Compartimentului Gestiunea Documentelor şi Secretariat A.T.O.P.;
  • Membrilor comisiei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 18 august 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 18 august 2017
Nr. 190