Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 191 din 18.08.2017

Hotărârea nr. 191 din 18.08.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor terenuri adiacente drumurilor județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, extrasele de carte funciară şi avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină, Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și art. 863 lit. b) și f) din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) și ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă includerea în domeniul public al judeţului Maramureş a unor terenuri adiacente drumurilor județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
          Art.2. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 18 august 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 18 august 2017
Nr. 191