Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 192 din 18.08.2017

Hotărârea nr. 192 din 18.08.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor aniversare dedicate Centenarului României 1918-2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică şi avizul favorabil al Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          În baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului Centenar cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de colaborare între Judeţul Maramureş, Instituţia Prefectului Maramureş, Direcţia Județeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, Comuna Băseşti şi Comuna Şişeşti, în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor aniversare dedicate Centenarului României 1918-2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Acordul de colaborare menţionat la art. 1 intră în vigoare de la data semnării lui de către părţi până la data de 31 decembrie 2018 pe perioada Centenarului Marii Uniri.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Maramureş;
  • Municipiului Sighetu Marmaţiei;
  • Comunei Băseşti;
  • Comunei Şişeşti.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi „pentru” și şase neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 18 august 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 18 august 2017
Nr. 192