Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 195 din 18.08.2017

Hotărârea nr. 195 din 18.08.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate nr. 426/11.08.2017 al Biroului resurse umane, Adresa Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare şi avizele favorabile ale Comisiei de învățământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei pentru buget – finanţe;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi „pentru” și şase neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 18 august 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 18 august 2017
Nr. 195