Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 196 din 18.08.2017

Hotărârea nr. 196 din 18.08.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate nr. 423/11.08.2017 al Biroului resurse umane, Adresa Muzeului județean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare nr. 927/09.08.2017 şi avizele favorabile ale Comisiei de învățământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei pentru buget – finanţe;
          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată (r2), coroborată cu Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi „pentru” și şase neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 18 august 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 18 august 2017
Nr. 196