Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 198 din 28.08.2017

Hotărârea nr. 198 din 28.08.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, Adresa Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş nr.1133/ 21.02.2017, solicitarea UAT comuna Strâmtura nr. 3366/25.08.2017;
          În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 / 2017;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă repartizarea pentru UAT comuna Strâmtura a sumei de 25,66 mii lei pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Partenerilor Interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa extraordinară din 28 august 2017. Au fost prezenţi 21 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 28 august 2017
Nr.198