Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 207 din 27.09.2017

Hotărârea nr. 207 din 27.09.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a anexei 1 a Hotărârii nr.94/27.04.2017 pentru aprobarea Planului de Întreţinere şi reparații curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2017 şi pentru aprobarea programului suplimentar pe reţeaua de drumuri judeţene ca urmare a H.G. nr. 673/21.09.2017 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Referatul S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A., avizele favorabile ale Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, ale Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          În baza prevederilor O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi ale art. 22 din O. G. nr. 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale H.G. nr. 673/21.09.2017 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se modifică anexa 1 a Hotărârii nr.94/27.04.2017 pentru aprobarea Planului de întreținere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2017 conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.II. Se aprobă Planul suplimentar conform anexei 2 ca urmare a H.G. nr. 673/21.09.2017.
          Art.III. Din economiile valorice care se vor realiza ca urmare a neatingerii preţurilor maximale estimate şi aprobate se vor putea suplimenta cantităţile de lucrări la aceeaşi activitate sau altele necesare, dar fără a se depăşi valoarea totală aprobată.
          Art.IV. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2017. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 septembrie 2017
Nr. 207