Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 209 din 27.09.2017

Hotărârea nr. 209 din 27.09.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra apartament 1 al imobilului monument istoric cunoscut sub numele de Farmacia Buzath, situat în Piaţa Libertăţii, nr. 23, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, cod LMI 2015 MM-II-m-B-04728

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, răspunsul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş nr. 1214/16.08.2017 precum şi înştiinţarea privind intenţia de vânzare a imobilului înregistrată la Consiliul Judeţean cu numărul 7673/17.08.2017 şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin. (1) şi ale art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune, asupra apartament 1 al imobilului monument istoric cunoscut sub numele de Farmacia Buzath, situat în Piaţa Libertăţii, nr. 23, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, cod LMI 2015 MM-II-m-B-04728, cu o suprafaţă construită totală de 167,4 mp, clădire cu regim de înălţime P+E şi dreptul de folosinţă a terenului aferent, conform CF nr. 59622-C1-U1 (nr. CF vechi 19666), nr. top.619/1-1, respectiv CF 59622 (nr. CF vechi 2691) nr. top.619/1, Municipiul Sighetu Marmaţiei, indiferent de oferta de vânzare.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Municipiului Sighetu Marmaţiei;
  • Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş;
  • Persoanelor interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2017. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 septembrie 2017
Nr. 209