Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 21 din 28.02.2017

Hotărârea nr. 21 din 28.02.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, adresa nr. 32120/2016 a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, a art. 863 lit. f), art. 867 şi ale art. 868 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (4) lit. a), art. 97 alin. (1) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă includerea în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.
          Art.2. Se aprobă darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a bunului de la art. 1.
          Art.3. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş şi anexa la Contractul de administrare nr. 4233/12881/2003 încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 28 februarie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 28 februarie 2017
Nr. 21