Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 212 din 27.09.2017

Hotărârea nr. 212 din 27.09.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

          Având Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei Tehnice și Investiții, avizele favorabile ale Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          Conform prevederilor art. l, punctul 11, din Legea nr. 163/2011, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/200 a serviciilor de transport public local precum şi a art. l, punctul 3, lit. h), din Ordinul nr. 182/31.08.2011, privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 şi în baza art. l, punctul 24, din Ordinul nr. 182/31.08.2011, privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, licenţele de traseu pentru curse regulate speciale se eliberează în baza hotărârii autorităţii administraţiei publice locale ori judeţene;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, o abţinere şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2017. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 septembrie 2017
Nr. 212