Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 213 din 27.09.2017

Hotărârea nr. 213 din 27.09.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Maramureş”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate nr.526/20.09.2017 al Biroului resurse umane privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Maramureş”, amendamentul formulat de preşedintele Comisiei buget – finanţe, avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină, ale Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.44/2017 privind desemnarea comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membru al Consiliului de administraţie la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Maramureş” şi Raportul final nr. 8583/13.09.2017 privind numirea candidaţilor declaraţi admişi ca membri în Consiliul de Administraţie la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Maramureş”;
          În conformitate cu prevederile art. 3 pct. 1 lit. b), art. 5 alin. (1) – (3) art. 641 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Legea nr. 111/2016 şi ale H.G nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă;
          În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), ale art. 92 precum şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

         Art.1. (1) Se numesc în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de Administraţie la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Maramureş”, următoarele persoane:
  1. Domnul BRĂGARU MARIN, reprezentant al autorităţii tutelare, membru al Consiliului de Administraţie al R.A „Aeroportul Internaţional Maramureş”;
  2. Domnul ÁGOȘTON ÖDÖN, membru al Consiliului de Administraţie al R.A „Aeroportul Internaţional Maramureş”;
  3. Domnul BUTA VIOREL, membru al Consiliului de Administraţie al R.A „Aeroportul Internaţional Maramureş”;
  4. Domnul POP ADRIAN CORNEL, membru al Consiliului de Administraţie al R.A „Aeroportul Internaţional Maramureş”.

          (2) Mandatul administratorilor nominalizaţi la alin. (1) este de 4 ani de la data numirii.

          Art.2. Se numeşte ca reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice în Consiliul de Administraţie la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Maramureş”domnul Călin Cezar Chilat.
          Art.3. (1) Se aprobă încheierea contractelor de mandat între Consiliul Judeţean Maramureş şi persoanele numite la art. 1
          (2) Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş cu semnarea contractelor de mandat prevăzute la alin. (1).
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • R.A. Aeroportul Internaţional Maramureş;
  • Persoanelor nominalizate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”şi 10 „abţineri” la vot în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2017. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 septembrie 2017
Nr. 213