Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 214 din 27.09.2017

Hotărârea nr. 214 din 27.09.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA
privind modificarea Statului de funcţii pentru Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate al Biroului resurse umane cu nr. 525/2017 prin care se propune aprobarea modificării statului de funcţii pentru Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, ca urmare transformării unei funcții contractuale de execuție, avizele favorabile ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural, şi ale Comisiei pentru buget – finanţe;
          Ținând cont de prevederile art. 31 alin. (4) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile art. 41 alin. 2 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă transformarea unui post din statul de funcţii la Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, pentru anul 2017, conform anexei nr. 1, în vederea promovării personalului contractual încadrat pe aceste posturi în grade sau trepte profesionale imediat superioare, după cum urmează:
  • transformarea postului de instrumentist (studii medii) treapta profesională II în instrumentist (studii medii) treapta profesională I în cadrul compartimentului artistic;

          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2017. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 septembrie 2017
Nr. 214