Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 215 din 27.09.2017

Hotărârea nr. 215 din 27.09.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii nr. 109/ 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. - Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Pe baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
          În temeiul prevederilor art. 13, art. 92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.I. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, domnul Morar Lucian Ioan Titus, se înlocuieşte în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. – Maramureş cu domnul Sas Ioan.
          Art.II. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judelului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Reprezentantului nominalizat;
  • Membrilor asociaţiei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, o abţinere şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2017. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 septembrie 2017
Nr. 215