Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 216 din 04.10.2017

Hotărârea nr. 216 din 04.10.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Reabilitare Palat Administrativ”, finanţat prin POR 2014-2020 precum şi a cheltuielilor aferente

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei Arhitect Şef, Ghidul solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/3/3.1/B/1/BI. Axa prioritară 3, prioritatea de investiţii 3.1, operaţiunea B – clădiri publice;
          În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă proiectul „Reabilitare Palat Administrativ” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiţii 3.1, operaţiunea B, nr. apelului de proiecte POR/3/3.1/B/1/BI.
          Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare Palat Administrativ”, în cuantum de 47.899.793,12 lei (inclusiv TVA).
          Art.3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Judeţului Maramureş, în valoare totală de 9.959.089,98 lei, din care:
  1. 774.300,22 lei reprezentând contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanţarea proiectului „Reabilitare Palat Administrativ”;
  2. 9.184.789,76 lei reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului inclusiv T.V.A. aferent.

          Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare Palat Administrativ”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul propriu al judeţului.
          Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului „Reabilitare Palat Administrativ” în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
          Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Arhitect Şef.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară din 4 octombrie 2017. Au fost prezenţi 22 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 4 octombrie 2017
Nr. 216