Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 219 din 04.10.2017

Hotărârea nr. 219 din 04.10.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Judeţul Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
          Luând în considerare Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr.2518/03.10.2017 privind necesitatea prelungiri perioadei de angajare a sumelor contractate prin Hotărârea nr.164/2013;
          Luând în considerare H.C.J. nr. 8/2013 privind aprobarea contractării unui credit bancar pentru realizarea unor lucrări de investiţii de interes judeţean precum şi ale H.C.J. nr. 22/2013 pentru modificarea Hotărârii nr.8/2013 privind aprobarea contractării unui credit bancar pentru realizarea unor lucrări de investiţii de interes judeţean;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. b) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a perioadei de angajare (de tragere) a sumelor din creditul contractat prin Hotărârea nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Judeţul Maramureş.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • C.E.C. Bank SA.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară din 4 octombrie 2017. Au fost prezenţi 22 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 4 octombrie 2017
Nr. 219